Prezentare Urban Serv SA


Istoric

La data de 08.03.1991, Regia de Gospodărire Comunală s-a divizat în două societăți: RA SERGROS și DOMP-RA (Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public). DOMP-RA, precursoarea Urban Serv SA Botoșani de astăzi, avea următoarele domenii de activitate:

- colectarea, transportul, neutralizarea deșeurilor nepericuloase ;

- măturatul stradal ;

- administrarea cimitirelor ;

- administrarea băii centrale ;

- administrarea antenelor colective ;

- activitatea de D.D.D. (dezinsecție, dezinfecție, deratizare) ;

- înființare și întreținere sere și spații verzi .

În anul 1992 se atribuie și activitatea de administrare a piețelor .

În anul 1994, activitatea de salubrizare străzi se desprinde din cadrul DOMP-RA, fiind luată în locație de gestiune de către TETA SRL Botoșani, nou înființată .

În anul 1995, DOMP-RA fuzionează cu TRANSLOC RA, TERMLOC RA și CET (externalizată din RENEL SA) și ia astfel ființă Regia Autonomă Municipală Botoșani.

În anul 1998, Regia Autonomă Municipală se desființează și iau ființă următoarele societăți comerciale, subordonate Consiliului Local al Municipiului Botoșani: TERMODISTRIBUȚIA SA, CET SA, URBAN SERV SA, LOCATIVA SA și ELTRANS SA. Societatea comercială URBAN SERV SA Botoșani a luat ființă pe baza Hotărârii nr. 83 / 04.06.1998 a Consiliului Local al Municipiului Botoșani și este persoană juridică română cu capital aparținând integral Consiliului Local al Municipiului Botoșani.

Din domeniile de activitate menționate mai sus, s-au păstrat activitățile principale:

- colectare, transport, depozitare deșeuri nepericuloase ;

- administrare piețe ;

- administrare cimitire .

În anul 1999, activitatea de măturat stradal revine la URBAN SERV SA Botoșani, completând domeniile sale de activitate.

În anul 2001, activitățile de administrare piețe și administrare cimitire trec la nou înființata Direcție de Servicii Publice, din cadrul Primăriei Botoșani. Din anul 2005, aceste două activități revin în cadrul Urban Serv SA Botoșani, făcând parte și în prezent din activitățile de bază ale societății.


Misiune

Misiunea URBAN SERV este de a asigura servicii moderne și performante în folosul comunității botoșănene pe domeniile salubritate, administrare piețe și administrare cimitire, respectând regulile și procedurile impuse de standardele de calitate.

Cu o garnitură de specialiști, unii dintre ei lucrând de o viață în activitatea de gospodărire comunală, în cele aproape două decenii de funcționare URBAN SERV s-a impus în existența cotidiană, răspunzând cu promptitudine solicitărilor comunității și așteptărilor acesteia.

Activitatea complexă este structurată pe domeniile salubrizare, administrare piețe și administrare cimitire.

URBAN SERV colectează deșeuri menajere și asimilabile cu acestea de la populație - asociații de locatari/proprietari, populație case, agenți economici, instituții, deservind în total circa 6.000 de clienți din municipiul Botoșani.

URBAN SERV asigură permanent salubrizarea căilor publice ale municipiului Botoșani pe bază de grafice și programe zilnice de lucru, activitatea constând în măturarea manuală și mecanizată cu mașini autospeciale a trotuarelor și carosabilului, evacuarea conținutului coșurilor stradale, curățatul și transportul zăpezii de pe căile pietonale ale municipiului precum și îndepărtarea gheții și combaterea poleiului.

Toată această activitate desfășurată este atent monitorizată de reprezentanții autorizați ai Primăriei Municipiului Botoșani.

URBAN SERV colectează și transportă la solicitarea persoanelor fizice și juridice, pe baza unei comenzi, și alte tipuri de deșeuri cum ar fi: deșeuri provenite din demolări; deșeuri agricole provenite de la unități agricole sau zootehnice; crengi rezultate din tăierea și curățarea copacilor. URBAN SERV își desfășoară activitatea de transport a deșeurilor municipale cu personal adecvat și mijloace de transport specializate, în condițiile de protejare a mediului și a sănătății publice.

Managementul integrat cu colectarea selectivă a deșeurilor - este abordat de către URBAN SERV prin derularea unui program ce cuprinde case, instituții publice și agenți economici din municipiul Botoșani. De câțiva ani, pe acest domeniu s-a statornicit o colaborare fructuoasă cu Asociația ECOTIC București, unitatea participând alături de aceasta, de Primăria Municipiului și de Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani la campania „Împreună pentru un mediu curat!”

Ca administrator al piețelor din municipiul Botoșani, URBAN SERV este preocupată permanent atât de modernizarea spațiilor acestora cât și de crearea condițiilor propice de desfășurare a activității producătorilor particulari și a agenților economici.

Afiliată la Asociaţia Administratorilor de Pieţe din România, URBAN SERV participă la eforturile acesteia privind crearea la nivel național a unei strategii integrate, coordonate de experți în materie, cu impact pozitiv semnificativ atât pentru producătorii agricoli și satul românesc cât și pentru consumatorii finali.

Obiectivul nostru prioritar rămâne asigurarea unor servicii moderne și performante, satisfacerea cerințelor și așteptărilor tuturor clienților noștri, actuali și potențiali, cu servicii de calitate.